0รูปแบบการวางงานพิมพ์ของร้าน Printing Villa

นื่องจากทางร้าน Printing Villa คำนึงถึงคุณภาพและความคุ้มค่าของคุณลูกค้า ทางร้าน Printing Villa จึงพยายาม วางงานพิมพ์ให้ได้จำนวนดวงมากที่สุด 

เพื่อลดต้นทุนต่อดวงของคุณลูกค้าลงให้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์

โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.รูปแบบการวางงานใน       รูปทรงต่างๆ

รูปแบบอื่นๆ ทางร้านจะพยายามวางเพื่อให้จำนวนดวงมากที่สุด